Plan javnih nabavki


PLAN NABAVKI ZA 2018. GODINU

Na sjednici Školskog odbora održanoj 23. marta 2018. godine, usvojen je Plan nabavki za tekuću godinu, koji možete pogledati ovdje.

 

 


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda

 

Na temelju člana 64. član 1. A (ekonomski najpovoljnija ponuda), člana 70. st 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik Bosne i Hercegovine”, broj 39/14, na Preporuku Komisije za javnu nbavku broj: 01-115/18 od 29.1.2018. godine, u postupku javne nabavke usluge dostavljanja pripremljene hrane (catering) za potrebe produženog boravka, direktor je donio

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke broj 01-115/18 pd 29.1.2018. godine i ugovor ua javnu nabavku usluge dostavljanja pripremljene hrane (catering) za potrebe produženog boravka, dodjeljuje se ponuđaču MBA Centar d.o.o. ponuda broj 2601/18 od 26.1.2018. godine, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________