Poziv turističkim agencijama


Poštovani,

 

U skladu sa članom 46. i 47. Pravilnika o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja, društveno korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi („Službene novine Kantona Sarajevo br.36/11.“), obraćamo Vam se Zahtjevom za dostavljanje ponude za organizaciju i realizaciju ekskurzije za učenike devetog  razreda  osnovne škole za školsku 2016/2017., kao i škole u prirodi za četvrti razred 2016/2017. godine.

 

Ponuda treba da sadrži sve elemente u skladu sa Izvedbenim planom i programom JU OŠ “Meša Selimović“ Sarajevo.

 

Ekskurzija treba da sadrži slijedeće elemente:

 • Po trajanju – 4 noćenja
 • Po sadržaju – kombinovana
 • Po mjestu realizacije – kombinovana
 • Krajnje odredište – Bihać
 • Broj učenika: 57

U ponudi obavezno dostaviti:

 • Ekskurzija sadrži turistički paket koji je sastavni dio Izvedbenog plana i programa na relaciji Sarajevo-Bihać
 • Tačan opis odredišta, podatke o položaju, kategoriji, udobnosti, smještaj prilagođen učenicima, ishrana prilagođena svim učenicima
 • Autobusi vrhunskog kvaliteta, tehnički pregledani i ispravni (pisani dokaz-dokumentacija)
 • Broj dana u aranžmanu
 • Termin polaska
 • Termin povratka
 • U ponudi dostaviti i cijenu fakultativnih usluga/ukoliko nisu uračunate u ukupnu cijenu.

 

Škola u prirodi treba da sadrži slijedeće elemente:

 • Po trajanju – 3 noćenja
 • Po sadržaju – kombinovana
 • Po mjestu realizacije – kombinovana
 • Krajnje odredište – Neum
 • Broj učenika: 62

 

U ponudi obavezno dostaviti:

 • Škola u prirodi sadrži turistički paket koji je sastavni dio Izvedbenog plana i programa na relaciji Sarajevo – Neum
 • Tačan opis odredišta, podatke o položaju, kategoriji, udobnosti, smještaj prilagođen učenicima, ishrana prilagođena svim učenicima
 • Autobusi vrhunskog kvaliteta, tehnički pregledani i ispravni (pisani dokaz-dokumentacija)
 • Broj dana u aranžmanu
 • Termin polaska
 • Termin povratka
 • U ponudi dostaviti i cijenu fakultativnih usluga/ukoliko nisu uračunate u ukupnu cijenu.

 

 

Agencije su obavezne dostaviti:

 

 • Posjedovanje odgovarajuće licence i dokaza o ispunjavanju drugih uslova za obavljanje registrirane djelatnosti
 • Dokumentaciju kojom dokazuju reference i iskustvo u organizaciji i realizaciji ovih oblika odgojno-obrazovnog rada (ugovor, preporuka).

 

 

Zainteresovane agencije mogu zatražiti Izvedbeni plan ekskurzije za deveti razred kao i Izvedbeni plan škole u prirodi za četvrti razred  na e-mail mesaselimovic1@gmail.com.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 30.3.2017. do 12 sati.

 

Ponude dostaviti na adresu (lično ili putem pošte):

JU OŠ“Meša Selimović“

Geteova 16

71000 Sarajevo